Výkon funkce předsedy

Nikdo nechce dělat předsedu?

Nový občanský zákoník umožnil zvolit statutárním zástupce SVJ právnickou osobu a tím svěřit výkon této funkce profesionálům.

 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014, obsahuje také řadu změn v oblasti tzv. bytového spoluvlastnictví, tedy v oblasti do 31. 12. 2013 regulované zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Jednou ze zásadních změn oproti stávající úpravě je také možnost zvolit statutárním zástupcem právnickou osobu, resp. nečlena SVJ.

V souladu s novým Občanským zákoníkem poskytujeme službu výkon funkce statutárního zástupce SVJ.

Přečtěte si: 

Profesionální výkon funkce předsedy společenství vlastníků

Co hrozí, když se stanete předsedou SVJ nebo družstva

Vedení SVJ a BD nese za svoji (ne)činnost právní odpovědnost   

Rizika § 159 pro výbor SVJ

 

Obsah služby

  • Dohled a kontrola nad výkonem činnosti správce.
  • Řízení a organizace činnosti společenství vlastníků.
  • Kontrolní a metodická činnost.
  • Jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění, nebo si je shromáždění nevyhradilo.
  • Svolávání shromáždění vlastníků (minimálně 1x ročně).

Zajištění administrativy - příprava materiálů a pozvánek, zajištění prezence, řízení, organizace jednání shromáždění vlastníků a zajištění zápisů z jednání, odpovědnost za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod. a jejich archivaci.

Zajištění plnění usnesení shromáždění.

Konání pravidelných porad se správcem objektu.

Pravidelné kontroly objektu za účasti správce.

Pravidelná přítomnost v objektu pro zajištění osobního kontaktu s vlastníky jednotek, projednání jejich požadavků a operativních připomínek.

Zajištění zpracování a projednání návrhů na výši záloh za jednotlivé služby a způsobu rozúčtování jednotlivým vlastníkům.

Kontrola vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek, reklamace jeho chyb a předložení shromáždění ke schválení.

Odpovědnost za zajištění vedení účetnictví, za sestavení účetní závěrky a předložení shromáždění ke schválení.

Uzavírání smluv podle rozhodnutí shromáždění, nebo v rámci finančních limitů schválených shromážděním.

Zajištění včasného plnění závazků společenství a uplatňování pohledávek společenství.

Zajištění opatření k úhradě dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu a neuhrazených záloh na služby.

 

V případě zájmu nás kontaktujte: